Cách khắc phục thư mục Downloads không phản hồi trên Windows

Thư mục Downloads đóng vai trò là vị trí lưu trữ cho tất cả các...