Razer x Lambda TensorBook – laptop dành cho lập trình viên deep learning, giá từ 3500 USD

Razer x Lambda TensorBook là sản phẩm hợp tác giữa Razer và Lambda – một...