Cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím trên Windows 11

Dù bạn đang làm việc với khách hàng quốc tế hay chỉ muốn để lại...