RAM 16GB – Tiêu chuẩn mới cho PC Windows: Microsoft hướng đến đâu?

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể...