Microsoft Surface Pro 8 có những cải tiến gì so với Surface Pro 7?

Thật vậy, Surface Pro 8 có màn hình mới, hiệu năng mạnh mẽ hơn và...