Tại sao nhiều người vẫn sử dụng Windows XP?

Việc Windows XP tiếp tục được sử dụng bởi nhiều người là minh chứng cho...