Microsoft cũng đang tự phát triển chip riêng để dùng cho Surface?

Trong tương lai, Microsoft Surface sẽ dùng chip xử lý riêng? Theo một số nguồn...