Netbeans là gì? Tải xuống công cụ này ở đâu?

Đối với những bạn đọc làm công việc liên quan đến IT có lẽ cụm...