Hướng dẫn sử dụng Chat With RTX – Chatbot AI của Nvidia

Nvidia vừa công bố ứng dụng Chat With RTX, một chatbot AI hoạt động trên...