Cách khắc phục vấn đề quá nhiều ứng dụng nền chạy trên PC Windows

Hệ điều hành Windows rất lớn, có nhiều ứng dụng, tiến trình và service chạy...