Cách điều hướng thư mục trong Windows Command Prompt

Khi muốn thay đổi các thuộc tính của một tập tin cụ thể, duyệt qua...